Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

grizzlygirl
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
grizzlygirl
2026 1b18
Reposted fromniewychowana niewychowana viakotowate kotowate
0526 598a
Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy

May 24 2015

grizzlygirl
grizzlygirl
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaCruel Cruel
grizzlygirl
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
grizzlygirl
Reposted frommayamar mayamar viaSkydelan Skydelan
grizzlygirl
2372 1230
Reposted fromtaSowa taSowa viastockholmsyndrome stockholmsyndrome
6132 50e6
Reposted fromSaturnine Saturnine

May 21 2015

grizzlygirl
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viaMerrry98 Merrry98
grizzlygirl
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viaMerrry98 Merrry98

May 16 2015

grizzlygirl
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacomatosegirl comatosegirl
4941 902e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafilmowy filmowy

May 12 2015

grizzlygirl
0007 3745 500
Reposted fromhagis hagis viaCruel Cruel
grizzlygirl
3468 2dbb 500

retrogasm:

Alphonse Mucha

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaCruel Cruel
grizzlygirl
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra
5783 fc9c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
8591 401f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra
grizzlygirl
4604 c02a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl